VERİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

www.cocukicinicerik.com (“ÇİÇEK”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami özenle hareket etmekteyiz. Bu azami özen ilkesine göre, ÇİÇEK olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ÇİÇEK ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, muhafaza edilmesine azami önem göstermekteyiz. İlgili yasalara ve siz değerli veri sahiplerine karşı sorumluluğumuzun tam olarak farkında olarak KVKHK da düzenlenen ve ifade edilen haliyle “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta ve işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ÇİÇEK tarafından sağlanan hizmetler ve ÇİÇEK’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ÇİÇEK birimleri ve ofisler, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. ÇİÇEK’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz ÇİÇEK tarafından toplanabilecek ve işlenebilecektir.

ÇİÇEK ürün veya hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi, platformlarımızı, web sitelerimizi, oyunlarımızı veya internet sayfalarımızı kullandığınızda, ÇİÇEK’i veya online platform veya hesaplarımızı ziyaret ettiğinizde, ÇİÇEK’in düzenlediği etkinlik, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz toplanabilecek veya işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, ÇİÇEK ve/veya Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması; ÇİÇEK ve/veya Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınızdan beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; ÇİÇEK’in ve/veya Grup Şirketlerin ve ÇİÇEK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (ÇİÇEK tarafından yürütülen yayınlar, yönetilen web siteleri, iletişime yönelik idari operasyonlar, ÇİÇEK’e ait ürün, sunucu, web sitesi, alan adı, fiziki lokasyonların elektronik veya fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Grup Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), ÇİÇEK’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve ÇİÇEK’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanacak ve işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; ÇİÇEK ve Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden tam, doğru ve zamanında faydalanmanız amacıyla gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, ÇİÇEK ve Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınızdan beğenilmesi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; ÇİÇEK’in ve/veya Grup Şirketlerin ve ÇİÇEK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (ÇİÇEK tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ÇİÇEK’e ait web siteleri, yazılımlar, uygulamalar, yayınlar ve ÇİÇEK’in fiziki veya elektronik varlıklarının lokasyonlarının fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler ve benzeri); ÇİÇEK’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ÇİÇEK insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup Şirketlerine, ÇİÇEK’in yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKHK m. ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ÇİÇEK olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ÇİÇEK’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKHK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKHK’da Sayılan İlgili Hakları

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ÇİÇEK olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ÇİÇEK’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKHK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKHK m. 13/1 uyarınca; yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı şekilde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, halihazırda herhangi ayrık bir başvuru yöntemi belirlememiştir. BU sebeple, başvurunuzu, KVKHK gereğince, yazılı olarak tarafımıza iletmeniz mümkün ve uygundur. Tarafımızda KVKHK m. 11 kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklandığı şekildedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKHK m. 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; KVKHK Başvuru Formu‘nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Çocuk İçin İçerik Derneği, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Cd. 17-1 34662 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKHK’da belirtilen diğer yöntemler ile tarafımıza gönderebilir veya ilgili formu bilgi@cocukicinicerik.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Birçok web sitesi gibi www.cocukicinicerik.com sitesi de (“Site” ifadesi iş bu internet sitesi ve iş ortaklarının sitelerini kapsar şekilde kullanılmaktadır) çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler ne amaçla ve nasıl kullanılmaktadır?

Bu Site’de ve iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması amaçlanmaktadır. Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Çerezler, sizi tanımamıza yardımcı olur, bu da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlar.

1.Çerezler; bu site ve bu uygulamayı kullanmak isteyen diğer iş ortaklarının sitelerinde kullanılabilir.

2.Çerezler; Site’ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak ve Site’de bir içerik ve reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir.

3.Çerezler; Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.

Çerezler vasıtasıyla hangi bilgiler alınmakta ve işlenmektedir? Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir.

Farklı Site’lerden alınan veriler de birleştirilip işlenebilir. Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

Sosyal paylaşım sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz. İlgili aplikasyona onay vermeyerek, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine engel olmanız mümkündür.

Çerez kullanımının engellenmesi:

Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz durumunda Site’deki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir. Çerezler yardımıyla toplanan verilerin 3. kişilerle paylaşımı: Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir. Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir.

3. Kişi içeriği üzerinde Site’nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır. Sitede 3. Kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların Siteyi ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. Kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, Siteyi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, Site ve 3. Kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.

Burada bahsi geçen amaçlarla toplanan kullanıcı verileri, Site’ye veya iş ortaklarına ait olan ve kullanıcının da üyesi bulunduğu çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer alan veriler ile birleştirilebilir. Bunun amacı, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak hem bu uygulama kapsamında hem de üyesi olduğunuz diğer pazarlama programları kapsamında kullanıcılara kişiye özel hizmet sunabilmektir. Birleştirilen veriler burada ve ilgili pazarlama programının üyelik sözleşmesinde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir.

İşbu politika kapsamında Site veya 3. Kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, Site veya 3. Kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan 3. Kişilerle, bu hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir. Hizmet alınan 3. Kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir. Yukarıda kişisel verilerinize ilişkin olarak belirtilen tüm uygulamalar, ancak bu amaçla hazırlanmış olan ve Siteler’de tarafınıza sunulan Katılım Metni’ni onaylamanız halinde mümkün olacaktır. Yasal düzenlemelere uygunluk Site ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez.

Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, kredi kartı ve ödeme bilgileriniz hiçbir durumda alınmayacaktır. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir. Kişisel verileri işlenen kişilerin hakları İşbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcının bu Site’yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI

www.cocukicinicerik.com (“ÇİÇEK”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin Aydınlatma Metninin tamamını okuduğumu ve anladığımı; buna göre ÇİÇEK’in Kişisel Verilerimi Aydınlatma Metninde belirtilen ve açıklanan amaçlar çerçevesinde toplaması ve işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi beyan ve kabul ederim. 18 yaşından küçüklerin Medeni Kanun ve 16 yaşından küçük kullanıcıların GDPR gereğince bu rıza beyanını ve aydınlatma metnini ebeveynlerine bildirerek ebeveynlerin bilgi ve muvafakati dahilinde rıza ve irade açıklamalarını beyan etmeleri önerilmekte olup bu hususlarda bilgilendirildiğimi beyan ve kabul ederim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ÇİÇEK tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, ÇİÇEK’in müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, IP adresi, e mail adresi, TCKN veya VKN numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Yeni İçeriklerden Önce Sizin Haberiniz Olsun!
X

Çocuğunuz için uygun olabilecek içerikleri bulun